Naudojimosi kindervibe aplikacija taisyklės ir Privatumo politika

Išmaniųjų įrenginių (telefonų, planšečių ir kt.) ir kompiuterių aplikacija KINDERVIBE (toliau – KINDERVIBE aplikacija) priklauso ir yra administruojama UAB „Rezervacijos sistema”, juridinio asmens kodas 303253175, buveinės adresas Sėlių g. 3A, Vilnius, (toliau – KINDERVIBE). Naudodamiesi KINDERVIBE aplikacija Jūs sutinkate su Naudojimosi KINDERVIBE aplikacija taisyklėmis ir Privatumo politika, kurias rasite žemiau. Jeigu nesutinkate su taisyklėmis ir (ar) privatumo politika, deja, bet naudotis KINDERVIBE aplikacija ir joje teikiamomis paslaugomis negalite.

Jeigu Jums iškiltų klausimų dėl taisyklių ar privatumo politikos, susisiekti su mumis:

UAB „Rezervacijos sistema“

Sėlių g. 3A, LT-10306, Vilnius

Naudojimosi KINDERVIBE aplikacija taisyklės

1.Bendrosios nuostatos 

1.1.Šios taisyklės – tai rašytinis dokumentas, kuris laikomas sutartimi tarp KINDERVIBE ir Jūsų (toliau – Naudotojas) dėl naudojimosi KINDERVIBE aplikacija, o tai pat ir taisyklėmis, kurių privalo laikytis visi lankytojai, apsilankę ir (ar) besinaudojantys KINDERVIBE aplikacijos visomis, ir (ar) bet kuria iš joje teikiamų paslaugų, įskaitant ir lankytojus, neatlikusius registracijos procedūros (toliau bendrai vadinama Taisyklėmis). 

1.2.Šiose Taisyklėse terminas „naudojimasis KINDERVIBE aplikacija“ yra suprantamas kaip visų ir bet kokių veiksmų atlikimą Naudotojui prisijungus prie KINDERVIBE aplikacijos elektroninių ryšių tinklais, naudojantis išmaniaisiais įrenginiais ir kompiuteriais, o terminas „Paslaugos“ – suprantamas kaip visų ir bet kokių Naudotojo veiksmų atlikimas, kuriuos jis gali atlikti KINDERVIBE aplikacijoje, įskaitant KINDERVIBE aplikacijos turinio žiūrėjimą ir skaitymą.  

1.3.Jeigu nėra nurodyta kitaip, naudojimasis KINDERVIBE aplikacija ir Paslaugomis yra nemokamas. Jeigu teikiama paslauga yra mokama – apie tai Naudotojai yra informuojami KINDERVIBE aplikacijoje papildomai.  

1.4.Naudotojas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis KINDERVIBE aplikacija ir (ar) Paslaugomis, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Naudotojas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Naudotojas praranda teisę naudotis KINDERVIBE aplikacija ir (ar) Paslaugomis. 

1.5.KINDERVIBE turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti ir (ar) papildyti šias Taisykles. Taisyklių pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo KINDERVIBE aplikacijoje. Jeigu Naudotojas po Taisyklių pakeitimų ir (ar) papildymo paskelbimo ir toliau naudojasi KINDERVIBE aplikacija ir (ar) Paslaugomis, laikoma, kad jis vienareikšmiškai sutinka su visais Taisyklių pakeitimais ir (ar) papildymais. Jeigu Naudotojas nesutinka su pakeistomis ir (ar) papildytomis Taisyklėmis, jis praranda teisę naudotis KINDERVIBE aplikacija ir (ar) Paslaugomis.  

1.6.Klausimai, kurie nėra aptarti šiose Taisyklėse, yra reguliuojami kitų KINDERVIBE aplikacijoje pateikiamų taisyklių, sutarčių ar kitų dokumentų (toliau – Dokumentai) pagrindu. Naudotojas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis KINDERVIBE aplikacija ir (ar) Paslaugomis, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų Dokumentuose nustatytų reikalavimų. Jei Naudotojas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų Dokumentuose nustatytų įsipareigojimų, Naudotojas praranda teisę naudotis KINDERVIBE aplikacija ir (ar) Paslaugomis. 

  

2.Naudotojų registracija ir asmens duomenų apsauga 

2.1.Naudotis arba turėti galimybę visapusiškai naudotis KINDERVIBE aplikacija ir Paslaugomis galima tik KINDERVIBE aplikacijoje atlikus registracijos procedūrą. Registracijos procedūra atliekama paspaudus atitinkamą nuorodą KINDERVIBE aplikacijoje, užpildžius visus privalomus registracijos formos laukelius ir Naudotojo pasirinkimu užpildžius neprivalomus laukelius, tokiu būdu pateikiant duomenis apie save KINDERVIBE (toliau – Duomenys).  

2.2.KINDERVIBE visais atvejais ir be išankstinio pranešimo turi teisę panaikinti Naudotojo registraciją bei sunaikinti visus Naudotojo registracijos procedūros metu gautus duomenis.  

2.3.Atlikdamas registracijos procedūrą Naudotojas įsipareigoja pateikti tik teisingus ir išsamius Duomenis. KINDERVIBE ir Naudotojas susitaria, jog KINDERVIBE vykdys visas savo pareigas ir naudosis savo teisėmis vadovaudamasi prezumpcija, jog Naudotojo pateikti Duomenys yra teisingi ir išsamūs. KINDERVIBE jokiu atveju nebus laikoma atsakinga už žalą, atsiradusią Naudotojui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Naudotojas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius Duomenis arba nepakeitė ir nepapildė Duomenų jiems pasikeitus. 

2.4.Naudotojui kategoriškai draudžiama savintis kitų asmenų tapatybę, nurodant svetimą vardą, pavardę ir (ar) kitus duomenis. Nepaisančiam minėtų reikalavimų Naudotojui KINDERVIBE turi teisę nedelsiant ir iš anksto nepranešusi uždrausti naudotis KINDERVIBE aplikacija ir (ar) Paslaugomis bei, esant pagrįstiems įtarimams, kad tokiais savo veiksmais Naudotojas padarė ar galėjo padaryti žalą KINDERVIBE, tretiesiems asmenims ir (ar) viešajam interesui perduoti visus turimus Duomenis apie tokį Naudotoją kompetentingoms valstybinėms institucijoms.  

2.5.Naudotojas besąlygiškai įsipareigoja užtikrinti Duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys negalėtų pasinaudoti Duomenimis tikslu naudotis KINDERVIBE aplikacija ir (ar) Paslaugomis, ir (ar) kitais tikslais. Naudotojas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Naudotojo Duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant Naudotojo Duomenimis, visa apimtimi kyla tik Naudotojui.  

2.6.Naudotojas besąlygiškai sutinka ir vienareikšmiškai patvirtina, jog tik jis pats, o ne KINDERVIBE, atsako už Duomenų, reikalingų Naudotojui prisijungti prie KINDERVIBE aplikacijos ar kitaip naudojantis Paslaugomis, apsaugą ir slaptumą. 

2.7.Naudotojas besąlygiškai ir neatšaukiamai sutinka, jog KINDERVIBE tvarkytų bet kokius Naudotojo pateiktus savo asmens duomenis arba kitokią informaciją ir naudotų tokią informaciją šių Taisyklių vykdymo tikslais, Paslaugoms teikti, tiesioginės rinkodaros ir statistikos tikslais bei kitais tikslais.  

2.8.Naudotojas sutinka, kad KINDERVIBE aplikacijoje po registracijos proceso sistemos automatiškai, jo pateiktų duomenų pagrindu, sukurto profilio duomenys būtų prieinami kitiems Naudotojams (išskyrus duomenis, kurių prieinamumą Naudotojas gali pats apriboti arba kurie, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, negali būti skelbiami viešai be paties asmens sutikimo) ir kad KINDERVIBE negali būti laikoma atsakinga už tokių duomenų panaudojimą.  

2.9.Nuostatos nustatančios asmens duomenų apsaugą yra įtvirtintos Privatumo apsaugos taisyklėse, kurios yra pateiktos šioje KINDERVIBE aplikacijoje. Naudotojas naudodamasis KINDERVIBE aplikacija ir (ar) Paslaugomis besąlygiškai ir vienareikšmiškai sutinka su Privatumo apsaugos taisyklių nuostatomis.  

3.KINDERVIBE ir Naudotojų teisės bei pareigos 

3.1.KINDERVIBE pasilieka teisę bet kada nepranešusi Naudotojui keisti Paslaugas ar atskiras jų dalis, visą ir bet kokį jų turinį, funkcijas, bet kokią informaciją, įskaitant ir tokią, kurią pateikia Naudotojas ir pan. Naudotojas supranta ir sutinka, kad KINDERVIBE niekada nebus laikomas atsakingu už jokius tokiais ir kitais panašiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Naudotojui bei atsisako reikšti bet kokias pretenzijas KINDERVIBE dėl tokių veiksmų. 

3.2.Naudotojas pripažįsta ir sutinka, kad jis pats, o ne KINDERVIBE, yra atsakingas už visą ir bet kurią informaciją, duomenis, simbolius, tekstą, programinę įrangą, muziką, garsus, fotografijas, paveikslėlius, grafiką, video klipus, pokalbius, žinutes, elektroninius laiškus, dokumentus ar bet kokią kitą medžiagą, kurią siunčia ar bet kuriais kitais būdais perduoda naudodamasis KINDERVIBE aplikacija ir (ar) Paslaugomis (toliau – Turinys). 

3.3.KINDERVIBE turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo, neribotam laikotarpiui ir nenurodydamas priežasties apriboti arba sustabdyti Naudotojo galimybes naudotis KINDERVIBE aplikacija ir (ar) Paslaugomis.  

3.4.Šalys susitaria, kad KINDERVIBE turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo visiškai nutraukti KINDERVIBE aplikacijos veiklą. 

3.5.Naudotojas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti naudotis KINDERVIBE aplikacija ir (ar) Paslaugomis panaikindamas savo Duomenis KINDERVIBE aplikacijoje nurodytu būdu.  

3.6.Naudodamasis KINDERVIBE aplikacija ir (ar) Paslaugomis Naudotojas privalo paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą, reklamos reguliavimą ir kitų. 

3.7.Naudojantis KINDERVIBE aplikacija ir (ar) Paslaugomis Naudotojui draudžiama: 

a)naudotis KINDERVIBE aplikacija ir Paslaugomis tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų KINDERVIBE aplikacijos ir (ar) Paslaugų tinkamam veikimui, jų saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti KINDERVIBE aplikacija ir (ar) Paslaugomis; 

b)laikyti, skelbti, siųsti, platinti arba bet kuriuo kitu būdu perduoti bet kokį įžeidžiantį, šmeižikišką, nešvankų, pornografinį, grasinantį, užgaulų, diskriminacinį ar teisės aktų reikalavimams prieštaraujantį Turinį, o taip pat bet kurį kitą turinį, kuris galėtų pažeisti teisės aktų reikalavimus, būtų laikomas pažeidžiančiu teisės aktuose įtvirtintas normas arba skatintų elgesį priešingą teisės aktų reikalavimams ar sukeliantį bet kokią teisinę atsakomybę KINDERVIBE; 

c)bet kokiomis priemonėmis platinti nuorodas į bet kokį Turinį, kuris gali būti laikomas nešvankiu, pornografiniu, įžeidžiamu, grasinančiu, užgauliu, diskriminaciniu ar pažeidžiančiu teisės aktų reikalavimus; 

d)registruojantis KINDERVIBE aplikacijoje pasirinkti ir (ar) naudoti tokį Naudotojo vardą ir (ar) elektroninio pašto adreso dalį, kuris gali būti laikomas nešvankiu, pornografiniu, įžeidžiamu, grasinančiu, užgauliu, diskriminaciniu ar pažeidžiančiu teisės aktų reikalavimus; 

e)apsimesti bet kokiu kitu asmeniu ar subjektu, įskaitant, bet neapsiribojant KINDERVIBE darbuotojais arba kitaip klaidinančiai pareikšti apie savo ryšius su kokiais nors asmenimis; 

f)naudoti bet kokias automatizuotas priemones, įskaitant, bet neapsiribojant papildoma kompiuterine technika ir (ar) programine įranga žaidimų ir (ar) konkursų organizuojamų KINDERVIBE aplikacijose rezultatams pagerinti; 

g)savavališkai organizuoti savo paties konkursus ar reklamuoti bet kokio pobūdžio produktus ir (ar) paslaugas; 

h)trukdyti įprastai bendravimo tarp kitų Naudotojų, naudojantis Paslaugomis, eigai, kitaip neigiamai bet kokiais veiksmais įtakoti kitus Naudotojus bei jų savijautą, trukdyti jiems keistis Turiniu. 

3.8.Be aukščiau minėto, Naudotojas įsipareigoja nenaudoti KINDERVIBE aplikacijos ir (ar) Paslaugų: 

a)bet kokiems veiksmams, kurie galėtų pakenkti bet kuriems asmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams, atlikti; 

b)teisės aktais draudžiamos, įžeidžiančios, apgaulingos, grasinančios, asmenų teises pažeidžiančios informacijos ar kitokio panašaus pobūdžio Turinio platinimui; 

c)pažeisdamas asmenų teises į intelektinę nuosavybę, tame tarpe ir turtines autoriaus teises, patentus, komercines ar gamybines paslaptis ar teises į prekių ženklus; 

d)bet kokių prekių ir (ar) paslaugų reklamos, taip pat bet kokių nepageidautinų elektroninių laiškų, pranešimų, žinučių ar kito Turinio platinimui. 

3.9.KINDERVIBE ir Naudotojas susitaria, jog Naudotojui pažeidus bet kurią iš šių Taisyklių nuostatų, KINDERVIBE įgyja teisę bet kuriuo metu visiškai ar iš dalies apriboti Naudotojo galimybes bet kokiu būdu naudotis KINDERVIBE aplikacija ir (ar) visomis ar bet kuria Paslauga.  

3.10.Naudotojas supranta ir sutinka, kad jeigu jis nori gauti mokamą Paslauga, jis iš pradžių turi sumokėti KINDERVIBE už mokamas Paslaugas KINDERVIBE aplikacijoje nurodyta tvarka. KINDERVIBE turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti užmokesčio už bet kurias mokamas Paslaugas dydį bei mokėjimo tvarką. 

3.11.Naudotojas supranta ir sutinka su tuo, jog KINDERVIBE nekontroliuoja kitų Naudotojų ar trečiųjų asmenų Turinio, kurį Naudotojas gali gauti, perskaityti ar kitaip sužinoti naudodamasis KINDERVIBE aplikacija ir Paslaugomis, todėl KINDERVIBE neužtikrina tokio Turinio tikslumo, vientisumo ir (ar) kokybės. 

3.12.Naudotojas supranta ir sutinka su tuo, kad naudodamasis KINDERVIBE aplikacija ir Paslaugomis Naudotojas nėra ir negali būti apsaugotas nuo įžeidžiančio, nepadoraus ar kitokio neigiamai Naudotoją veikiančio Turinio. 

3.13.Jeigu Naudotojas davė savo sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, tokiu atveju jis supranta ir sutinka su tuo, kad naudodamasis KINDERVIBE aplikacija ir (ar) Paslaugomis Naudotojas gali gauti informacinio, reklaminio ir kitokio pobūdžio Turinio, kurį teiks KINDERVIBE ar tretieji asmenys. Naudotojas turi teisę atšaukti aukščiau minėtą sutikimą.  

3.14.Naudotojui gali būti suteikta teisė komentuoti bei kitokiais KINDERVIBE aplikacijoje prieinamais būdais bendrauti su kitais Naudotojais, o taip pat pareikšti savo nuomonę apie KINDERVIBE aplikacijoje pateikiamą Turinį, bei prieinamas Paslaugas. Naudotojas besąlygiškai patvirtina ir garantuoja, kad bet kokie jo pateikti komentarai ar bet kokia kita informacija, duomenys ar kitas Turinys atitiks šiuos reikalavimus: 

a)bus teisingas, tikslus, neapgaulingas ar kitaip klaidinantis; 

b)nepažeis KINDERVIBE ar trečiųjų asmenų teisių, įskaitant, bet neapsiribojant intelektinės nuosavybės teisėmis, teisėmis į komercinę paslaptį, teisėmis į asmens privataus gyvenimo neliečiamumą ir kt.; 

c)nepažeis įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų; 

d)nesukurs jokių teisinių pareigų KINDERVIBE. 

3.15.Naudotojas supranta ir sutinka su tuo, jog visa asmeninė Naudotojo informacija (įskaitant, bet neapsiribojant Duomenimis) ir visas Turinys, kurį jis bet kokiu būdu pateikia naudodamasis KINDERVIBE aplikacija ir (ar) Paslaugomis, gali būti saugomas KINDERVIBE 3 metus nuo paskutinio Naudotojo apsilankymo KINDERVIBE aplikacijoje. 

3.16.Naudotojas supranta, kad jis pats, o ne KINDERVIBE, yra atsakingas už visą ir bet kokį Turinį, kurį Naudotojas siunčia, peržiūri, laiko ar platina naudodamasis KINDERVIBE aplikacija ir (ar) Paslaugomis. 

3.17.KINDERVIBE pasilieka teisę savo nuožiūra panaikinti ir keisti bet kuriuos Naudotojo komentarus jam apie tai nepranešęs. 

3.18.Naudodamasis KINDERVIBE aplikacija ir (ar) Paslaugomis ir teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas Turinį Naudotojas neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje suteikia KINDERVIBE šias išimtines teises: 

a)teisę bet kokia forma ar būdu atgaminti, išleisti, viešai skelbti, padaryti viešai prieinamu ir platinti parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti Naudotojo pateiktą informaciją bet kokia forma ar kalba; 

b)teisę kurti išvestinius kūrinius iš Naudotojo pateikto Turinio; 

c)bet kokiu būdu ir forma neatlygintinai naudotis pateiktu Turiniu, įskaitant, bet neapsiribojant Naudotojo pateiktų idėjų, pasiūlymų ar sumanymų panaudojimu KINDERVIBE ar kitų asmenų veikloje. 

4.Intelektinės nuosavybės apsauga 

4.1.Visos teisės į KINDERVIBE aplikaciją ir joje esančius kūrinius yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. Joks KINDERVIBE aplikacijose esantis Turinys ar kitokia informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu, platinamas ir kt. be išankstinio raštiško KINDERVIBE sutikimo. 

4.2.Visi prekių ženklai, kurie pateikiami KINDERVIBE aplikacijoje yra KINDERVIBE nuosavybė arba KINDERVIBE juos naudoja vadovaudamasi sutarčių ar kitų teisinę galią turinčių sandorių pagrindu, kurie yra sudaryti su teisėtais prekės ženklų Naudotojais. 

5. KINDERVIBE atsakomybės ribojimas 

5.1.Naudotojas sutinka, kad jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai ir šios Taisyklės nenumato kitaip, KINDERVIBE nėra ir nebus atsakingas už KINDERVIBE aplikacijos ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimus ir dėl to Naudotojo ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą. 

5.2.Naudotojas supranta ir sutinka su tuo, kad jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai ir šios Taisyklės nenumato kitaip, Paslaugos teikiamos be jokių patvirtinimų ar garantijų iš KINDERVIBE pusės dėl to, jog KINDERVIBE aplikacija veiks ir Paslaugos joje bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, pilna apimtimi arba, kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Naudotojui ar tretiesiems asmenims.  

5.3.KINDERVIBE neatsako už jokią žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Naudotojas naudodamasis KINDERVIBE aplikacija ir (ar) Paslaugomis bei įkraudamas, siųsdamas, bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamu bet kokį Turinį. 

5.4.Naudotojas supranta ir sutinka su tuo, jog KINDERVIBE nebus atsakingu už bet kokiu būdu Naudotoją ar kitas trečiuosius asmenis pasiekiantį Turinį, Naudotojui naudojantis KINDERVIBE aplikacija ir (ar) Paslaugomis, įskaitant, tačiau neapsiribojant, bet kokias klaidas ar nesutapimus tokiame Turinyje, nuostolius ar žalą, kurią sukėlė atitinkamas Turinys ar tokio Turinio paskelbimas, gavimas, siuntimas ar kitoks perdavimas naudojantis Paslaugomis. 

5.5.KINDERVIBE negarantuoja, jog Naudotojo naudojamame galiniame įrenginyje (telefone ar kt.) KINDERVIBE aplikacija veiks tinkamai ir be sutrikimų, o jos Turinys bus pateiktas korektiškai.  

5.6.Naudotojas supranta ir sutinka, kad jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai ir šios Taisyklės nenumato kitaip, KINDERVIBE niekada ir dėl jokių priežasčių negali būti laikoma atsakinga už visus ir bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą susijusį su Naudotojo naudojimusi KINDERVIBE aplikacija ir (ar) Paslaugomis ir šių Taisyklių laikymusi. Naudotojas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Naudotojui naudojantis KINDERVIBE aplikacija ir (ar) Paslaugomis. 

5.7.Naudotojas įsipareigoja užtikrinti, kad KINDERVIBE niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Naudotojas naudojosi KINDERVIBE aplikacijas ir (ar) Paslaugomis. 

6.Reklaminių ir informacinių pranešimų siuntimas 

6.1.KINDERVIBE visus reklaminius ir informacinius pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Naudotojui registracijos proceso metu jo nurodytu elektroninio pašto adresu arba kitokiu būdu, kuriuo Naudotojas gali būti pasiekiamas, atsižvelgiant į jo naudojamas Paslaugas. Visa pagal šias Taisykles Naudotojui siunčiama informacija laikoma gauta Naudotojo praėjus 5 valandoms nuo jos išsiuntimo momento. 

6.2.KINDERVIBE neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų ar kitokius sutrikimus dėl, kurių Naudotojas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš KINDERVIBE. Šalys susitaria, kad elektroninio laiško ar kitokio pranešimo, skirto Naudotojui kopijos buvimas KINDERVIBE serveryje (duomenų bazėje ar kitokiame atitinkamą informaciją kaupiančiame įrenginyje), yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Naudotojui išsiuntimą. 

6.3.Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Naudotojas siunčia KINDERVIBE aplikacijos skyriuje "Kontaktai" nurodytais kontaktiniais adresais. 

7.Baigiamosios nuostatos 

7.1.Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 

7.2.Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų. Tokiu atveju, KINDERVIBE ir Naudotojas susitaria pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip ir pakeistoji norma. 

7.3.KINDERVIBE ir Naudotojas susitaria, jog KINDERVIBE gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių tretiesiems asmenims be Naudotojo sutikimo ir jam apie tai nepranešęs. 

7.4.KINDERVIBE ir Naudotojas susitaria, kad šios Taisyklės turi viršenybę visų KINDERVIBE aplikacijose Naudotojui prieinamų paaiškinimų ir Paslaugų aprašymų atžvilgiu, o taip pat dėl to, kad visi ginčai tarp šalių bus sprendžiami remiantis šiomis Taisyklėmis. 

7.5.Visi tarp Naudotojo ir KINDERVIBE kilę nesutarimai dėl šių taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 15 (penkiolika) dienų nuo tos dienos, kai viena iš šalių įteikė kitai šaliai rašytinį prašymą išspręsti ginčą, toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal KINDERVIBE buveinės vietą. 

___________________

Privatumo politika

KINDERVIBE gerbia visų šios KINDERVIBE aplikacijos naudotojų (toliau – Naudotojų) privatumą ir įsipareigoja užtikrinti asmens duomenų saugumą, lankantis KINDERVIBE aplikacijoje bei naudojantis visomis KINDERVIBE aplikacijoje teikiamomis paslaugomis.

Naudodamiesi KINDERVIBE aplikacija ir jos teikiamomis paslaugomis bei suteikdami KINDERVIBE informaciją apie save, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis.

Privatumo politikoje nurodomi pagrindiniai asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principai bei tvarka. Privatumo politika parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą bei apsaugą, ir atitinka juose nustatytus reikalavimus.

1.Renkami ir tvarkomi asmens duomenys 

1.1.Naudojantis KINDERVIBE aplikacija KINDERVIBE renka šiuos duomenis: 

a)el. pašto adresą; 

b)IP adresą; 

c)vardą, pavardę; 

d)telefono numerį; 

e)lankymosi statistiką (kiek laiko ir kokiu KINDERVIBE aplikacijos puslapiu yra naudojamasi ir pan.). 

1.2.Aukščiau nurodyti duomenys renkami saugumo, KINDERVIBE aplikacijos naudojimosi istorijos ir kitais teisėtais tikslais. 

1.3.Kiti Naudotojo asmens duomenys renkami ir tvarkomi tik Privatumo politikos 3 skyriuje numatytais atvejais. 

1.4.KINDERVIBE patvirtina, kad ji įregistruota Lietuvos Respublikos Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos tvarkomame Asmens duomenų valdytojų valstybės registre. 

1.5.Duomenys, susiję su Naudotojo naudojimusi KINDERVIBE aplikacijos teikiamomis galimybėmis ir (ar) teikiamomis paslaugomis, ir kurie nėra laikytini asmens duomenimis, gali būti anonimiškai tvarkomi atliekant statistinius tyrimus ar panašaus pobūdžio veiksmus. Bet kuriuo atveju, toks duomenų tvarkymas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Naudotojo tapatybės. 

2.Asmens duomenų tvarkymo principai 

2.1.KINDERVIBE, tvarkydama asmens duomenis, užtikrina kiekvieno asmens privataus gyvenimo neliečiamumo teisę, griežtai laikosi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų, taip pat šių principų: 

a)asmens duomenys yra renkami tik apibrėžtais ir teisėtais tikslais ir yra tvarkomi tik tokiais tikslais, kurie yra suderinami su nustatytais prieš renkant asmens duomenis; 

b)asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai; 

c)asmens duomenys yra tikslūs ir, jei reikia dėl asmens duomenų tvarkymo, nuolat atnaujinami. Netikslūs ar neišsamūs duomenys turi būti ištaisyti, papildyti, sunaikinti arba sustabdytas jų tvarkymas; 

d)asmens duomenys yra tapatūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti; 

e)asmens duomenys saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau nei to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi; 

f)asmens duomenys tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytus aiškius ir skaidrius asmens duomenų tvarkymo reikalavimus. 

3.Asmens duomenų tvarkymo atvejai 

3.1.Asmens duomenys gali būti tvarkomi, jei: 

a)Naudotojas, naudodamasis KINDERVIBE aplikacija ir (ar) KINDERVIBE teikiamomis paslaugomis, suteikia KINDERVIBE informaciją apie save (išskyrus duomenų tvarkymo veiksmus, kuriems reikia atskiro duomenų subjekto sutikimo); 

b)Naudotojas duoda sutikimą, jį pasirašydamas (patvirtindamas); 

c)sudaroma arba vykdoma paslaugų sutartis su KINDERVIBE, kai viena iš šalių yra Naudotojas; 

d)siekiama apsaugoti Naudotojo esminius interesus; 

e)juos reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia KINDERVIBE arba tretysis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei Naudotojo interesai nėra svarbesni. 

4.Asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo būdai 

4.1.Asmens duomenys gali būti renkami ir tvarkomi šiais būdais: 

a)lankantis KINDERVIBE aplikacijoje; 

b)pildant KINDERVIBE aplikacijoje esančius dokumentus (prašymus, paraiškas, anketas ir pan.) ir (ar) sudarant paslaugų teikimo sutartis su KINDERVIBE; 

c)pateikiant juos bendravimo su KINDERVIBE darbuotojais ar atstovais metu; 

d)Naudotojo sutikimu gaunant juos iš bet kokių privačių ar valstybinių įmonių, įstaigų, institucijų. 

5.Asmens duomenų tvarkymo tikslai 

5.1.Asmens duomenys gali būti tvarkomi šiais tikslais: tiesioginės rinkodaros (tik gavus išankstinį asmens sutikimą), asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo, finansinių paslaugų teikimo ir kitų sandorių sudarymo, vykdymo ir kontrolės, sutarčių ir klientų apskaitos, finansinių nuostolių prevencijos, KINDERVIBE teisių ir teisėtų interesų apsaugos ir gynimo, mokumo įvertinimo, įsiskolinimo valdymo, tinkamo paslaugų teikimo bei kitais sutartyse su KINDERVIBE nurodytais tikslais. 

5.2.Naudotojas gali nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi minėtais tikslais, taip pat atšaukti jau duotą sutikimą, pateikdamas KINDERVIBE jo atšaukimą raštu, pridedant asmens tapatybę patvirtinančio dokumentą kopiją ar pateikiant jo originalą (atvykus į KINDERVIBE centrinę būstinę ar atstovybę). KINDERVIBE tokį Naudotojo kreipimąsi išnagrinėja per 14 (keturiolika) dienų nuo jo gavimo dienos. 

5.3.Naudotojas bet kada gali atsisakyti KINDERVIBE siunčiamų reklaminių pranešimų ir turi teisę nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu. Atšaukti jau duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu Naudotojas gali aiškiai ir nedviprasmiškai išreikšdamas savo valią raštu KINDERVIBE darbuotojui ar atstovui. 

5.4.Atšaukus duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, Naudotojas gali netekti galimybės visapusiškai naudotis KINDERVIBE aplikacija ir sudaryti finansinių paslaugų teikimo sutartis su KINDERVIBE. 

5.5.KINDERVIBE Naudotojo asmens duomenis gali teikti tretiesiems asmenims, tik jei Naudotojas yra davęs tokį sutikimą arba asmens duomenys turi būti teikiami dėl teisėto intereso, kurio siekia KINDERVIBE arba tretysis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei Naudotojo interesai nėra svarbesni, taip pat ir tais atvejais, kai tai privaloma pagal galiojančius teisės aktus. 

6.Asmens duomenų apsauga 

6.1.KINDERVIBE, tvarkydama Naudotojo asmens duomenis KINDERVIBE aplikacijoje naudojasi saugiomis organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis, kurios tinkamai apsaugo šiuos duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo visų kitų neteisėtų veiksmų. KINDERVIBE perduota informacija laikoma saugiuose serveriuose. 

6.2.KINDERVIBE pažymi, kad elektroninėmis ryšių priemonėmis perduodami duomenys perduodami naudojantis elektroninių ryšių paslaugų teikėjų valdomais ryšio tinklais, todėl KINDERVIBE negali garantuoti ir neatsako už duomenų saugumą ir apsaugą juos perduodant tokiu būdu. 

6.3.Naudotojas pats privalo imtis aktyvių priemonių, kurios padėtų užtikrinti jo asmens duomenų slaptumą, bei turi dėti maksimalias pastangas, kad apsaugotų prisijungimo prie KINDERVIBE aplikacijos slaptažodį nuo trečiųjų asmenų susižinojimo ir jokiais tiesioginiais (netiesioginiais) būdais neatskleisti jo tretiesiems asmenims bei užtikrinti, kad jokie tretieji asmenys negalėtų pasinaudoti jo duomenimis naudojantis KINDERVIBE aplikacija ir (ar) KINDERVIBE teikiamomis paslaugomis ir (ar) kitais tikslais. Naudotojas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Naudotojo duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su tokiais trečiųjų asmenų veiksmais, visa apimtimi tenka Naudotojui. 

7.Nuorodos į kitas KINDERVIBE aplikacijas 

7.1.KINDERVIBE neatsako už asmens duomenų tvarkymą per tretiesiems asmenims priklausančias internetines svetaines ir aplikacijas (toliau – Susijusios aplikacijos). Naudotojų patogumui ir informacijai KINDERVIBE aplikacijoje gali būti nuorodų į kitas Susijusias aplikacijas. KINDERVIBE neprisiima atsakomybės už tokių svetainių ir aplikacijų privatumo politikos nuostatas, pateiktos informacijos turinį bei veiklą net ir tais atvejais, kai į juos Naudotojai patenka per KINDERVIBE aplikacijoje esančias nuorodas, nes KINDERVIBE jų neprižiūri ir nekontroliuoja. Naudotojams rekomenduoja susipažinti su kiekvienos Susijusios aplikacijos privatumo politikos nuostatomis atskirai. 

8.Naudotojo teisės 

8.1.Naudotojas turi visas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose įtvirtintas teises, įskaitant teisę: 

a)būti informuotas apie savo asmens duomenų tvarkymą; 

b)susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie tvarkomi; 

c)gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys buvo surinkti bei kokiais tikslais ir kaip jie tvarkomi; 

d)gauti informaciją, kokiems duomenų gavėjams asmens duomenys teikiami ir (ar) buvo teikti per paskutinius 1 (vienerius) metus; 

e)reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų bei šios Privatumo politikos nuostatų; 

f)nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys. 

9.Baigiamosios nuostatos 

9.1.Privatumo politikos nuostatų vykdymui ir aiškinimui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 

9.2.KINDERVIBE turi teisę vienašališkai pakeisti ir (ar) papildyti šią Privatumo politiką. Privatumo politikos pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo KINDERVIBE aplikacijoje momento. 

9.3.Jei kuri nors Privatumo politikos nuostata tampa ar pripažįstama negaliojančia, likusios nuostatos lieka galioti. 

___________________